ordensregler i forbindelse med skolekontrakt på Idrætsefterskolen Grønsund

Optagelse på Idrætsefterskolen Grønsund kan først ske, efter elev og forældre har besøgt skolen. Se mere om elevbetaling og indskrivningsgebyr under fanen – ØKONOMI

Skolens ordensregler bygger på skolens optagelseskrav

Ligesom et hjem har både skrevne og uskrevne regler, er der selvfølgelig også regler på Idrætsefterskolen Grønsund. Vi vil gerne møde vore elever med den tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer, at eleverne møder os med den samme indstilling. Skolens regler er også gældende på vej til og fra skolen, og når man i øvrigt er under skolens ansvar. Man skal vise hensyn og respekt til og for andre, ligesom man skal deltage i undervisningen og skolens fællesskab. Man har pligt til at forberede sig til undervisningen og man skal naturligvis møde op til al undervisning, samvær og måltider.

  • Alkohol: Al omgang med eller indtag af alkohol er strengt forbudt.
  • Stoffer: Al omgang med eller indtag af euforiserende stoffer er strengt forbudt.
  • Vold og trusler: Vold, trusler eller lignende adfærd er strengt forbudt.
  • Tyveri: Man skal efterleve, at man kender forskel på egne og andres ejendele.
  • Rygning: Skolen accepterer ikke, at elever ryger under skoleopholdet.
  • Værelsesbesøg: Det er ikke tilladt at besøge elever på andre værelser eller at ”hænge ud” på fællesarealer efter godnat-tid, medmindre andet er aftalt med tilsynsførende.

Overtrædelse af ovenstående vil medføre hjemsendelse til afklaring i hjemmet og efterfølgende samtale på skolen, hvor det vurderes om efterskoleåret kan fortsættes. I spise – og undervisningssituationer er kasketter, huer, hætter og mobiltelefoner ikke tilladt. Stearinlys er af brandsikkerhedshensyn ikke tilladt.

Man må ikke bade på Skånningen (Den lokale badebro) uden en lærer til stede.

Man er ALDRIG alene på ridecentret.

Misligholdelse af skolekontrakt og ordensregler kan medføre bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

Hvis skolen vurderer, at der foreligger grov eller gentagende misligholdelse af reglerne, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Der henvises til skolens ordensregler, som fremgår øverst på siden. Ved bortvisning kan skolen opkræve afbrydelsesgebyr jævnfør skolekontrakten.

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier.

Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte.

Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene (ud over den normale egenbetaling) skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte.

  • Skolen ønsker og opfordrer til et godt samarbejde, hvorfor eventuelle uoverensstemmelser vedr. ovenstående forventes at foregå i god tone.