Ordensregler i forbindelse med skolekontrakt på Idrætsefterskolen Grønsund

Optagelse på Idrætsefterskolen Grønsund kan først ske, efter elev og forældre har besøgt skolen. Se mere om elevbetaling og indskrivningsgebyr under fanen – ØKONOMI

Samværsregler for Idrætsefterskolen Grønsund.

På Idrætsefterskolen Grønsund er et efterskoleophold ikke blot læring, idet vi holder fokus på, at eleverne både udvikler sig intellektuelt, fysisk og kulturelt. De pædagogiske rammer på Idrætsefterskolen Grønsund understøtter derfor elevernes uddannelsesmæssige, dannelsesmæssige og bevægelsesmæssige udvikling med udgangspunkt i nøglebegreberne; ordentlighed, nysgerrighed og engagement.

Hos os deltager alle elever aktivt i undervisningen. Med aktiv deltagelse opnår eleverne nemlig det bedst mulige læringsudbytte. Der arbejdes varieret i alle fag og med personlige målsætninger og løbende målopfølgning.

Et år på Idrætsefterskolen Grønsund indeholder aktiv deltagelse fra alle elever i gymnastik samt andre fysiske aktiviteter/sportsgrene. På skolen spiser vi naturligvis sundt og varieret, og eleverne opfordres derfor til at leve ”det sunde liv”.

Eleverne skal lære at indgå i mange forskellige relationer. Da skolen ikke har stamklasser, vil eleverne opleve forskellige elevkonstellationer i undervisningssammenhæng, ligesom de vil være en del af et ”hus” og en kontaktgruppe.

Samværsregler:

 • Eleverne støtter op om og deltager i de obligatoriske aktiviteter på skolen
 • Eleverne er gode kammerater, respekterer hinanden, hjælper hinanden og taler pænt til hinanden
 • Eleverne respekterer hinandens og skolens ting og behandler de fysiske rammer ansvarsfuldt
 • Eleverne kommunikerer ordentligt og respektfuldt – også på de sociale medier
 • Elever må færdes frit i ”husene” mellem kl. 8 og 21:30. Mellem kl. 21.30 og 7.00 opholder eleverne sig på deres eget værelse
 • Tyveri accepteres ikke
 • Opbevaring og brug af euforiserende stoffer, alkohol, rygning (inkl. E cigaretter), snus, eller lignende er forbudt og ikke foreneligt med skolens værdier
 • Medicin opbevares som udgangspunkt ikke på værelserne (undtagelser er astma-, allergimedicin og lignende). Der laves aftaler mellem forældrene og skolen

Eleverne forventes at leve op til skolens samværsregler. Et brud på vores samværsregler og forventninger til eleven vil blive håndteret gennem dialog med elev/forældre med udgangspunkt i den konkrete situation.

Konsekvensen af ikke at leve op til samværsregler kan for eksempel være:

 • En samtale med lærer(e) eller kontaktlærer
 • En samtale med skoleleder og kontakt til hjemmet
 • Hjemsendelse til samtale med forældre for afklaring af det fremtidige samarbejde med eventuel udelukkelse fra arrangementer (f.eks. weekender, opvisninger, gallaaften, skilejrskole, udlandsture).
 • Afbrydelse af opholdet

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier.

Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte.

Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene (ud over den normale egenbetaling) skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte.

 • Skolen ønsker og opfordrer til et godt samarbejde, hvorfor eventuelle uoverensstemmelser vedr. ovenstående forventes at foregå i god tone.